Witaj na stronie ITV media

Wprowadź adres, abyśmy mogli przedstawić ofertę dostosowaną do Twojej lokalizacji.
Nie wprowadzenie adresu skutkować może zaprezentowaniem oferty niedostępnej dla wskazanego miejsca świadczenia usług. Podane dane zostaną wykorzystane jedynie w procesie sprawdzania dostępności usługi.

Zrezygnuj
Zatwierdź

Witaj na stronie ITV media

Tu możesz się zalogować do systemu eboa

Zamknij
Zaloguj

Szanowni Państwo,

ITV media sp. z o.o. informuje, że z dniem 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie zmiana:

Regulaminu świadczenia Usług

Zmiana Regulaminów wynika z konieczności dostosowania ich treści do zmian w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (dalej „Prawo Telekomunikacyjne”), wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), która wchodzi w życie 10 stycznia 2017 r.

Zmiany dokonane w celu uwzględnienia nowych wymogów w zakresie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

§ 16 ust. 8 Regulaminu świadczenia Usług ITV media sp. z o.o.

otrzymaje brzmienie:

„Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym, w tym stałym sądem polubownym przy Prezesie UKE, o których którym mowa w art. 109 i 110 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta, na wniosek Dostawcy usług lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z kolei postępowanie przed sądem polubownym, o którym mowa w art. 110 w/w ustawy prowadzone jest przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Szczegóły dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej http://www.uke.gov.pl/wzory-formularzy-w-sadzie-polubownym-1286 oraz na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: http://www.cik.uke.gov.pl/. ”

Jednocześnie ITV media sp. z o.o. informuje, iż w związku z ww. zmianami Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia o wypowiedzeniu zawartej umowy i doręczenie takiego oświadczenia najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 10 stycznia 2017 r.

Z uwagi na fakt, że ww. zmiany Regulaminu wynikają bezpośrednio ze zmiany prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu jej obowiązywania ITV media sp. z o.o. skorzysta z prawa do żądania zwrotu udzielonej ulgi poprzez zapłatę opłaty wyrównawczej, zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz Regulaminie.

Poniżej znajdują się Regulaminy zawierające powyższe zmiany:

http://itvmedia.pl/uploaded/files/regulamin%20umowy%20itv%20media%20sp%20zoo.pdf

 

Skontaktuj sie z nami przez Messenger :)
facebook